Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANIFEL
z dnia 17.06.2019 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego CANIFEL;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.canifel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CANIFEL Dorota Jaśko a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.canifel.pl 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem: www.sklep.canifel.pl, prowadzony jest przez Dorotę Jaśko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Canifel Dorota Jaśko, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe / kontaktowe:
CANIFEL Dorota Jaśko 
ul. Powstańców Wlkp. 5
62-040 Puszczykowo

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 777 254 46 14

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej:
REGON: 300993380

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych takich jak aktualna wersja przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie Sklepu Internetowego zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. W ramach oprogramowania Sklep Internetowy stosuje pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Pliki cookies generowane przez Sklep, nie zawierają żadnych danych osobowych, ani nie przechowują informacji indywidualnych o użytkowniku. Przechowywane w plikach cookies dane zawierają jedynie informację na temat wyświetlania elementów strony.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CANIFEL Dorota Jaśko zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.canifel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. CANIFEL Dorota Jaśko może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CANIFEL Dorota Jaśko za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CANIFEL Dorota Jaśko.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CANIFEL Dorota Jaśko.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CANIFEL Dorota Jaśko;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.canifel.pl, dokonać wyboru pośród prezentowanych na stronie artykułów ich kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów"” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CANIFEL Dorota Jaśko Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "sklep.canifel.pl - zamówienie nr: XXXX", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Konto bankowe 

Dla przelewów krajowych:
mBank

23 1140 2004 0000 3902 8049 0237

 

Dla przelewów z zagranicy:
mBank
IBAN: PL 23 1140 2004 0000 3902 8049 0237


VI. Oferta Sklepu 

6.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów bądź towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce.
6.3. W przypadku braku towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Zamawiający jest o tym fakcie i terminie realizacji zamówienia niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości mailowej lub telefonicznie.
6.4. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz oryginalnie zapakowane.

VII. Ceny w Sklepie

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.
7.3. Promocje i rabaty dostępne w sklepie nie łączą się ze sobą.

7.4. Kody rabatowe zmieniają wartość wszystkich produktów w koszyku. Rabat przyznawany jest od regularnej ceny produktu.

7.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

VIII. Procedura składania i realizacji zamówień

8.1. Zamówienia można składać poprzez:
- platformę Sklepu Internetowego Canifel: www.sklep.canifel.pl
- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@canifel.pl 
8.2. Zamówienia poprzez platformę Sklepu oraz drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
8.3. Realizacja zamówienia z przedpłatą na konto lub z udziałem systemu płatniczego PayU rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Sklepu.
8.4. Zamówienia realizowane są z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
8.6. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.
8.7. Aktualny status zamówienia Klient może sprawdzić: 
- logując się na swoje konto w Sklepie 
- telefonicznie +48 504 177 866 lub +48 666 164 455 (pn - pt 8.00 - 16.00)
- drogą elektroniczną pod adresem: sklep@canifel.pl.
8.8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
8.9. Sklep wystawia paragon fiskalny do każdego zamówienia. Faktury VAT są wystawiane tylko na życzenie Klienta. Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r.,uległy zmianie przepisy dot. wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę proszę o poinformowanie o tym odrazu przy zakupie. Nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

8.10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo sprawdzić w ramach konta, po zalogowaniu.

IX. Formy dostawy

9.1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej - czas dostawy maksymalnie 72 godziny robocze;

- Paczkomatu - czas dostawy maksymalnie 72 godziny robocze;
- Odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.
9.2. Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczone od momentu złożenia zamówienia z wyjątkiem zamówień z przedpłatą na konto lub udziałem systemu płatniczego PayU, o czym mowa w punkcie 8.3. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
9.3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
9.4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9.5. Odbiór osobisty jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym bądź telefonicznym, w celu ustalenia daty i godziny odbioru zamówienia w siedzibie Sklepu Internetowego.

X. Koszt dostawy


10.1. Koszt dostawy obejmuje:
- konfekcję zamówienia wraz z pakowaniem
- przesyłkę towaru
10.2. Koszt przesyłki uzależniony jest od:
* formy dostawy:
- Przesyłka ekonomiczna - koszt 5,00 / pierwsza paczka do 30 kg

- Przesyłka kurierska - koszt 15,00 / paczka do 30 kg
- Paczkomat - koszt 11,00 / paczka do 25 kg
- Przesyłka ekspresowa - koszt 35,00 / paczka do 30 kg
- Przesyłka ekspresowa premium - koszt 65,00 / paczka do 30 kg

* formy płatności:
- Przedpłata na konto
- Płatność on-line (PayU) - koszt 10,00
- Pobranie - koszt 10,00
10.3. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
10.4. Koszty dostawy doliczane są automatycznie w koszyku Kupującego.
10.5. Zakupy za kwotę wyższą od 200,00 są zwolnione z opłaty za pierwszą standardową paczkę krajową przy formie płatności: 
przedpłata na konto Sklepu Internetowego - przelew
mBank
23 1140 2004 0000 3902 8049 0237​

XI. Formy płatności

11.1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar na kilka sposobów:
1) Przedpłata na konto Sklepu Internetowego - przelew
   mBank
   23 1140 2004 0000 3902 8049 0237
2) Płatność on-line poprzez system płatniczy PayU (więcej informacji na stronie www.payu.pl)
3) Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w momencie dostawy.
11.2. Odbierając towar osobiście w siedzibie Sklepu Internetowego, możecie Państwo dokonać płatności:
1) Gotówką

11.3. Adres siedziby Sklepu Internetowego gdzie można dokonać odbioru osobistego:
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 75.

XII. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować (dane kontaktowe: CANIFEL Dorota Jaśko, ul. Powstańców Wlkp. 5, 62-040 Puszczykowo, kontakt telefoniczny: +48 504 177 866, +48 666 164 455, kontakt elektroniczny: sklep@canifel.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wg art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby Sklepu Internetowego: Canifel Dorota Jaśko, ul. Poznańska 75, 62-040 Puszczykowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XIII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Canifel Dorota Jaśko podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Canifel Dorota Jaśko o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Canifel Dorota Jaśko, ul. Poznańska 75, 62-040 Puszczykowo, mailowo pod adres: sklep@canifel.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Canifel Dorota Jaśko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. Reklamacje związane z zamówieniami

Canifel Dorota Jaśko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@canifel.pl. Canifel Dorota Jaśko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Canifel Dorota Jaśko nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XV. Ochrona danych osobowych

15.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Canifel Dorota Jaśko z siedzibą w Puszczykowie, 62-040 Puszczykowo, ul. Powstańców Wlkp. 5
15.2. Więcej informacji o polityce ochrony prywatności znajdą Państwo tutaj.

XVI. Postanowienia końcowe

16.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CANIFEL Dorota Jaśko a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
16.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CANIFEL Dorota Jaśko a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CANIFEL Dorota Jaśko.
16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XVII. Informacja dotycząca tekstu umowy

17.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.canifel.pl oraz pobrać go i sporządzić z niego wydruk.
17.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.
17.3. Dostępny pod adresem www.sklep.canifel.pl Sklep Internetowy CANIFEL został pomyślnie sprawdzony i przestrzega kryteria jakości Trusted Shops, które można pobrać na stronie www.trustedshops.pl.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności