Reklamacje i zwroty

z dnia

ZWROTY (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ):

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego Canifel przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Canifel Dorota Wirska
ul. Powstańców Wlkp. 5
62-040 Puszczykowo

zgodnie ze wzorem: Zwrot - Wymiana 


2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Canifel Dorota Wirska
ul. Powstańców Wlkp. 5
62-040 Puszczykowo

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Canifel Dorota Wirska świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 
5. Sklep oferuje możliwość skorzystania z usługi dostarczenia towaru.
Koszt przesyłek :
- Przesyłka kurierska zwrotna - koszt 35,00 / paczka do 30 kg
- Przesyłka kurierska standardowa obowiązująca podczas wymiany towaru - koszt 22,00 / paczka do 30 kg

GWARANCJE I REKLAMACJE:
 
Formularz: Reklamacja 

1.
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Canifel Dorota Wirska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Canifel Dorota Wirska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@canifel.pl
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Canifel Dorota Wirska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Reklamacje związane z zamówieniami.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady towaru Kupujący ma prawo do  reklamacji.

Canifel Dorota Wirska jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@canifel.pl. Canifel Dorota Wirska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Canifel Dorota Wirska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU:
 
1. Klient ma prawo do rozpakowania przesyłki dostarczonej firmą przewozową w obecności jej pracownika, w celu sprawdzenia czy zamówiony produkt nie posiada uszkodzeń powstałych w trakcie transportu lub w celu weryfikacji zgodności przesyłki z zamówieniem.